SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Rozliczenie roczne spółki w Szwecji

Rozliczenie roczne firmy w Szwecji

Zarówno przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę w Szwecji, jak i każdy pracownik szwedzkich firm, mają obowiązek corocznego składania zeznania podatkowego do Skatteverket, czyli do szwedzkiego urzędu skarbowego. Polak, który prowadzi w Szwecji własną działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu w Szwecji, a nie w Polsce. Ma także prawo do odliczenia dziennego w wysokości 30% - w Szwecji to 459 szwedzkich koron. Wyjątek, jeśli chodzi o rozliczenie podatkowe w Szwecji, stanowią osoby niebędące szwedzkimi rezydentami podatkowymi (tymczasowi pracownicy, którzy przebywali na terenie Szwecji do 183 dni w roku), ponieważ są oni objęci 25-procentowym podatkiem SINK. Za brak rozliczenia ze Skatteverket grozi kara finansowa (1150 koron szwedzkich i więcej).

Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie firmy w Szwecji bez stałej siedziby w tym kraju, są zobowiązani do rozliczenia z urzędem Skatteverket za pomocą druku SKV 4632 (w języku szwedzkim). Po zgłoszeniu, szwedzki urząd skarbowy w ciągu 2-6 tygodni przesyła kartę podatkową F-skattesedel oraz zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F. Poza tym, zagraniczni właściciele firm w Szwecji mają obowiązek składać raz w miesiącu deklarację podatkową VAT, a także na deklaracji podatkowej muszą wpisywać podatek specjalny od kosztów emerytalnych (SLP - särskild inkomst skatt på pensionskostnader), ale nie mają obowiązku płacenia allmän löneavgift, czyli powszechnej składki od wynagrodzeń, (pracownicy opłacają ją we własnym zakresie).

Szwedzcy przedsiębiorcy mogą dokonać rocznego rozliczenia swojej firmy drogą internetową, za pośrednictwem strony www.skatteverket.se. Niezbędny do rozliczenia jest Personnummer (lub Samordningsnummer) nadawany przez szwedzki fiskus. Warto także pamiętać, że osoby prowadzące własną firmę na terenie Szwecji, poza corocznym rozliczeniem, mają obowiązek rejestracji w Försäkringskassan (szwedzkiej kasie chorych).

Co ważne, każdy szwedzki przedsiębiorca może uwzględnić w rocznym rozliczeniu firmy ulgi podatkowe jeżeli 90% dochodów przedsiębiorstwa osiągnął w Szwecji. Te ulgi to m.in. ulga z tytułu wydatków na czynsz i media za wynajęty lokal pod biuro, sklep czy siedzibę szwedzkiej firmy, ulga związana z kosztami na podróże służbowe, ulga z tytułu zakupu instrumentów lub narzędzi potrzebnych do prowadzenia szwedzkiej spółki, wydatki na telefoniczne rozmowy służbowe, ulga z tytułu zakupu odzieży ochronnej, ulga z tytułu transportu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, ulga na podwójne gospodarstwo domowe i środków ochrony osobistej itp.

Rodzaje rozliczeń rocznych w Szwecji

Rodzaj rocznego rozliczenia firmy w Szwecji zależy od rodzaju działalności gospodarczej, który wybierze przedsiębiorca. Opodatkowanie szwedzkiej firmy jednoosobowej (Enskildnäringsidkare) odbywa się na innych zasadach niż opodatkowanie szwedzkiej spółki prawa cywilnego (Enkeltbolag), spółki komandytowej (Kommanditbolag - KB), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag - AB), spółki handlowej (Handelsbolag - HB), szwedzkiej publicznej spółki akcyjnej (publiktaktiebolag), prywatnej spółki akcyjnej (privataktiebolag), szwedzkiego oddziału firmy zagranicznej (Filial), fundacji (stiftelse), stowarzyszenia gospodarczego (ekonomiskförening), czy Europejskiej Spółki Akcyjnej (Europabolag).

Właściciel szwedzkiej firmy, niezależnie od wybranego rodzaju działalności gospodarczej, w pierwszym roku działalności ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego szacowaną kwotę rocznego zysku i opłacić zaliczkina podatek dochodowy (Preliminärskatt). W tym celu składa Preliminär Inkomstdeklaration, czyli wstępną deklarację podatkową. Można to zrobić przez stronę www.skatteverket.se. E-usługa, którą można tam znaleźć - E-tjänst, pozwala także w ciągu roku podatkowego obniżyć lub podwyższyć zaliczkę na podatek dochodowy, jeśli wypracowany zysk firmy różni się od tego, który został zadeklarowany na początku. W kolejnych latach działalności wysokość podatku dochodowego zależy już od konkretnego zysku przedsiębiorstwa. Wyliczony podatek do szwedzkiego urzędu skarbowego przedsiębiorca musi zapłacić do 12. dnia miesiąca (wyjątek: 17 stycznia i 17 sierpnia).

Rozliczenie szwedzkiej firmy jednoosobowej (Enskildnäringsidkare)

Szwedzki urząd skarbowy (Skatteverke) uważa przychody z prowadzenia szwedzkiej firmy jednoosobowej (Enskildnäringsidkare) za przychody właściciela firmy (podatek jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym). Ten rodzaj szwedzkiej działalności gospodarczej nie posiada osobowości prawnej, a rozliczenie jest dokonywane w taki sposób jak rozliczenie osób fizycznych. Jeśli właściciel firmy jednoosobowej rozlicza się z podatków i odprowadza terminowo wszystkie składki, to może korzystać ze świadczeń zdrowotnych bądź emerytalnych dokładnie tak jak osoby zatrudnione.

Co ważne, szwedzka firma jednoosobowa prowadząca sprzedaż towarów bądź usług opodatkowanych podatkiem VAT (moms) ma obowiązek doliczania do każdej transakcji odpowiedniej stawki tego podatku (25%, 12% lub 6%). Podatek ten rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej, którą można składać raz na miesiąc, raz na kwartał albo raz do roku (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).

Rozliczenie szwedzkich spółek

Szwedzka spółka posiada osobowość prawną i w związku z tym jej zysk jest opodatkowany podatkiem od osób prawnych w wysokości 28%. Opłaca się go w formie zaliczek wyliczanych na podstawie oszacowanego na początku roku dochodu firmy. Prawo nakłada obowiązek opłaty do 12. dnia każdego miesiąca (wyjątki: 17 stycznia oraz 17 sierpnia).

Tak jak w przypadku działalności jednoosobowej, szwedzka spółka prowadząca sprzedaż usług lub towarów objętych podatkiem moms (VAT) powinna zostać wpisana do rejestru VAT, a także rozliczać ten podatek. Dla przypomnienia: stawki VAT w Szwecji to 25%, 12% i 6%, a rozlicza się go przy użyciu deklaracji podatkowej raz na miesiąc, raz na kwartał albo raz do roku.
 1. Spółka cywilna (Enkeltbolag) - przychody z prowadzenia tego typu działalności gospodarczej są uważane za przychody właściciela i wspólników firmy. W związku z tym podatek od biznesu jest deklarowany przez właścicieli w załączniku do corocznego zeznania podatkowego, które musi zostać złożone do 2 maja.
 2. Spółki handlowe (Handelsbolag - HB) - ciąży na nich obowiązek składania corocznych, formalnych sprawozdań finansowych za poprzedni rok. Rok rozliczeniowy równa się z rokiem kalendarzowym, jeśli co najmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną (ważny warunek!). Dochód z działalności spółki jest rozliczany podczas rocznego rozliczenia osób fizycznych lub firm będących wspólnikami spółki. Co ważne, podatek do Skatteverke jest opłacany tylko od wartości udziału w zysku każdego z udziałowców spółki (nie od zysku firmy).
 3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag - AB), publiczne spółki akcyjne (publiktaktiebolag) oraz prywatne spółki akcyjne (privataktiebolag) - rok rozliczeniowy nie musi być rokiem kalendarzowym, ale czas jego trwania trzeba zapisać już podczas zakładania firmy. Wszystkie te spółki mają obowiązek składania corocznych, formalnych sprawozdań finansowych za poprzedni rok.
 4. Spółki komandytowe (Kommanditbolag - KB), stowarzyszenia gospodarcze (ekonomiskförening), oddziały spółek (Filial), fundacje (stiftelse) czy Europejskie Spółki Akcyjne (Europabolag) - właściciele mają obowiązek składać formalne sprawozdania finansowe, a deklaracje podatkowe za poprzedni rok podatkowy muszą zostać złożone do 2 maja.
Sprawozdania reasumujące

Infografika „Przedsiębiorcy zagraniczni muszą w Szwecji składać co 3 miesiące sprawozdania reasumujące, jeśli:”

Dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia szwedzkiej firmy

Każdy właściciel firmy na terenie Szwecji ma obowiązek rozliczania się ze szwedzkim urzędem skarbowym (Skatteverket) za pomocą rocznej deklaracji podatkowej, a jeśli w firmie są zatrudnieni pracownicy, to pracodawca musi dostarczyć im wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do rozliczenia podatkowego.

Dokumenty związane z rocznym rozliczeniem szwedzkich firm to m.in.:
 1. Decyzja o opodatkowaniu podatkiem dochodowym - zagraniczni właściciele szwedzkich firm mają obowiązek przez stronę internetową www.skatteverket.se złożyć wniosek (druk SKV4350) dotyczący wydania tego dokumentu (do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu tożsamości).
 2. INKOMSTDEKLARATION 1 - dokument niezbędny do rozliczenia podatkowego. Jest on wysyłany przez Skatteverket od 19 marca do 15 kwietnia. Do rozliczenia podatku potrzebna jest także dokumentacja ulg podatkowych (jeśli takowe przysługują danemu przedsiębiorcy) oraz kserokopia dokumentu tożsamości.
 3. Druk A1 - dokument, który trzeba przedstawić, by udowodnić opłacanie ubezpieczenie poza granicami Szwecji (trzeba także udokumentować wysokość opłacanych składek).
 4. KU-10, KU-13 lub KU-14 - karty podatkowe, które każdy szwedzki pracodawca ma obowiązek wydać swoim pracownikom.
Ważne!
Przedsiębiorca, który prowadzi firmę w Szwecji i jest jednocześnie rezydentem podatkowym w Polsce, musi rozliczyć się z polskim fiskusem na rocznej deklaracji PIT-36 (uwzględniając szwedzkie dochody na załączniku ZG). Jeśli polski przedsiębiorca uzyskuje dochody jedynie z działalności, którą prowadzi w Szwecji, to ma prawo do ulgi abolicyjnej. Aby z niej skorzystać trzeba złożyć do polskiego urzędu skarbowego deklarację PIT/O. W przypadku rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w Szwecji przez Polaka, potrzebny jest numer statystyczny i numer VAT (wydawany przez Skatteverket po przesłaniu przez przedsiębiorcę druku SKV 4632), wniosek podatkowy dla przedsiębiorców (można go znaleźć na stronie www.skatteverket.se), kserokopia paszportu lub innego dowodu tożsamości, zaświadczenie z polskiego fiskusa o niezaleganiu w regulowaniu opłat podatkowych oraz zaświadczenie z polskiego ZUS-u o niezaleganiu w regulowaniu opłat socjalnych. Trzeba pamiętać, że niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów na język szwedzki.

Terminy rocznego rozliczenia firmy w Szwecji

Czas między 1 marca do 2 maja to okres, w którym właściciele szwedzkich firm mają obowiązek złożyć deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy. Skatteverket ma 6 miesięcy na to, aby wydać decyzję podatkową.

Przedsiębiorcy w Szwecji mają 90 dni (od momentu otrzymania wezwania do zapłaty), by dokonać dopłaty do szwedzkiego fiskusa, natomiast na odwołanie się od decyzji podatkowej mają rok. Skatteverket przesyła decyzję podatkową między 15 sierpnia a 15 września.

Warto także pamiętać, że jeśli przedsiębiorca do 15 kwietna nie otrzyma ze Skatteverket deklaracji podatkowej (INKOMSTDEKLARATION 1), to musi on jak najszybciej pobrać nowy formularz ze strony internetowej www.skatteverket.se i skontaktować się ze szwedzkim fiskusem w celu wyjaśnienia problemu.

Koszty dotyczące firm w Szwecji

Koszty, które ponosi przedsiębiorstwo w Szwecji, są dokumentowane na podstawie faktur kosztowych, które potwierdzają wydatki i przychody. Przedsiębiorca osobiście lub za pośrednictwem księgowego ma obowiązek kontroli poprawności faktur i wszelkich dokumentów związanych z rozliczeniami. Najważniejsze dane, które muszą być zapisane poprawnie to dane firmy (adres, numer, dane właścicieli) oraz kwoty (wartość towarów czy usług i stawki doliczonego podatku VAT). Niepoprawna faktura jest nieważna.

Najistotniejsze koszty związane z firmą w Szwecji to:
 1. 28-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku rotacji firmowych rezerw i lokat można obniżyć ten podatek do 26%). Warto pamiętać, że podatek obliczany jest od dochodów netto, po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
 2. Podatek VAT dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorstw, które oferują sprzedaż towarów bądź usług. Jego podstawowa stawka, czyli 25% ma zastosowanie w przypadku większości towarów, dla których nie obowiązują stawki obniżone - 12% oraz 6%.
 3. Podatnicy, którzy pracują na terenie Szwecji mniej niż 183 dni w roku podatkowym, mają obowiązek płacenia podatku SINK (25%).
 4. Podatnicy i szwedzcy przedsiębiorcy, którzy pracują na terenie Szwecji dłużej niż 6 miesięcy, opłacają podatek gminny, który wynosi 29-34% oraz podatek państwowy, który wynosi 20% (roczne dochody powyżej 468 700 koron szwedzkich) lub 25% (roczne dochody powyżej 675 700 koron szwedzkich).
 5. Obowiązkowy dla przedsiębiorców w Szwecji jest także 30-procentowy podatek od dywidend (można go obniżyć dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 6. Każdy, kto prowadzi w Szwecji własną firmę, powinien zarejestrować się w Skatteverket jako płatnik podatku akcyzowego. Po rejestracji urząd wysyła formularz z datą zwrotu podatku (czas oczekiwania w Szwecji to zazwyczaj miesiąc). Co ważne, szwedzcy przedsiębiorcy muszą składać do szwedzkiego fiskusa deklarację dotyczącą podatku akcyzowego również w przypadku, gdy podatek ten jest równy 0.
 7. Osoby prowadzące w Szwecji własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników, odprowadzają 33-procentowe składki socjalne (w ich skład wchodzi opieka zdrowotna i składki emerytalne). Składki te wynoszą 31,42% (dla urodzonych 1954 i później) oraz 16,36% (dla urodzonych w latach 1938-1953). Istnieją jeszcze obowiązkowe składki socjalne dla właścicieli firm, które pracodawca płaci sam za siebie (Egenavgifter, tzw. składki dla samozatrudnionych) i wynoszą one 28,97% (dla urodzonych w 1954 i później) oraz 16,36% (dla urodzonych w latach 1938-1953).

Ulgi podatkowe dla szwedzkich firm

Każdy szwedzki przedsiębiorca może uwzględnić w rocznym rozliczeniu firmy ze Skatteverket ulgi podatkowe (jeżeli 90% dochodów przedsiębiorstwa osiągnął w Szwecji). Trzeba jednak pamiętać, że każde z odliczeń podatkowych musi zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Jakie to ulgi? Ich lista została przedstawiona poniżej:
 1. Ulga z tytułu dojazdu do pracy (można odliczyć jedną podróż tygodniowo najtańszym środkiem transportu).
 2. Ulga podatkowa z tytułu kosztów dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania na terenie Szwecji, jeśli nie ma możliwości przejazdu komunikacją miejską (stawka to 18,5 SEK za 10 km).
 3. Ulga z tytułu zakwaterowania - dla szwedzkich pracowników tymczasowych; trzeba przedstawić umowę wynajmu mieszkania oraz wszelkie rachunki z tym związane.
 4. Ulga związana z kosztami podróżowania biznesowego (traktamente) - odliczenie 230 koron szwedzkich za pierwsze 90 dni i 69 koron za następne dni (musi zostać potwierdzona biletami, fakturami za hotele itd.).
 5. Ulga z tytułu kosztów zakupu aparatury i narzędzi niezbędnych do pracy (poza telefonami i komputerami) oraz z tytułu kosztów związanych z zakupem odzieży ochronnej (oprócz odzieży roboczej).
 6. Ulga z tytułu kosztów kształcenia niezbędnego do utrzymania danego stanowiska pracy (nie obejmuje kształcenia dotyczącego nowego stanowiska).
 7. Ulga z tytułu wynajmu lokalu pod działalność gospodarczą czy sklep (potwierdzona umową wynajmu).
 8. Ulga z tytułu wyżywienia - dla szwedzkich pracowników tymczasowych, którzy przedstawią paragony, faktury itp.
 9. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (Dubbelbosättning) - mogą z niej skorzystać wszyscy szwedzcy przedsiębiorcy i pracownicy szwedzkich firm, jeśli są w stanie udowodnić, że prowadzą również gospodarstwo domowe w swoim miejscu zameldowania (np. w Polsce). Z tej ulgi można skorzystać tylko przez rok (w przypadku osoby samotnej, której rodzina chce się przenieść do Szwecji) lub przez trzy lata (w przypadku związków nieformalnych i formalnych).
 10. Ulga z tytułu kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych - jest przeznaczona dla pracowników szwedzkich firm, którzy posiadają kredyty, musi zostać potwierdzona rachunkami za spłatę rat.
 11. Ulga z tytułu opłacanego ubezpieczenia społecznego w Polsce (potwierdzona dokumentami przetłumaczonymi przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki).
 12. Grundavdrag, czyli ulga za czas przepracowany na terenie Szwecji (prawo do pełnej ulgi mają osoby, które przepracowały w Szwecji cały rok lub osoby, których minimum 90% dochodów pochodzi ze Szwecji.
Rozliczenie roczne w Szwecji a ulgi podatkowe

FAQ

1. Kto jest objęty podatkiem SINK w Szwecji?
25-procentowym podatkiem SINK (statlig inkomst skatt för utomlands bosatta) są objęci szwedzcy rezydenci (tymczasowi pracownicy, którzy przebywali na terenie Szwecji do 183 dni w roku). Takie osoby mają ograniczony obowiązek podatkowy i są zwolnione ze składania rocznej deklaracji podatkowej.

2. Gdzie szwedzcy przedsiębiorcy powinni składać roczną deklarację podatkową?
Szwedzcy przedsiębiorcy musza składać deklarację podatkową do szwedzkiego urzędu skarbowego - Skatteverket. Najczęściej odbywa się to drogą elektroniczną, przez stronę www.skatteverket.se.

3. Czym jest Bolagsverket?
Bolagsverket to Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw, w którym powinny zarejestrować się szwedzkie firmy, które chcą mieć pewność, że ich nazwa będzie zastrzeżona.

4. Co to jest Skatteverket?
Skatteverket to szwedzki urząd skarbowy.

5. Jak długo trwa rok podatkowy w Szwecji?
W Szwecji rok podatkowy to rok kalendarzowy, czyli trwa od stycznia do grudnia. Jednak warto pamiętać, że w przypadku niektórych szwedzkich spółek rok podatkowy nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym.

6. Komu przysługują ulgi podatkowe w Szwecji?
W Szwecji do ulg podatkowym mają prawo wszyscy szwedzcy rezydenci, czyli podatnicy, którzy mieszkają na terenie Szwecji dłużej niż 183 dni w roku, a 90% ich dochodów pochodzi ze Szwecji.

7. Ile wynosi czas oczekiwania na decyzję podatkową w Szwecji?
Czas oczekiwania na decyzję podatkową w Szwecji wynosi około 6 miesięcy.

8. Ile VAT-u zapłacę w Szwecji?
W Szwecji obowiązują cztery stawki podatku VAT. Stawka podstawowa to 25%, ale istnieją także stawki zredukowane - 0, 6 i 12 procent. Aby zapłacić szwedzki podatek moms trzeba złożyć dedykowaną mu deklarację podatkową. Od wielkości przedsiębiorstwa zależy częstotliwość składania tego dokumentu. Możliwe opcje to raz na miesiąc, kwartał i raz na rok.

9. Jakie dokumenty są potrzebne do rocznego rozliczenia w Szwecji?
- dokument INKOMSTDEKLARATION 1, czyli roczne rozliczenie wysyłane przez Skatteverket,
- dokument E101/A1, który potwierdza miejsce opłacanych składek na ubezpieczenie,
- dokumenty od pracodawcy z wykazem przychodów za poprzedni rok - KU-10 lub KU-13,
- kserokopie pasków płacowych, umowy o pracę oraz dowodu tożsamości,
- dokumenty potwierdzające ulgi podatkowe, z których chce skorzystać dana osoba.

10. Czy między Polską a Szwecją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Osoby, które uzyskują dochody zarówno w Polsce, jak i w Szwecji powinny zapoznać się z konwencją między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 19 listopada 2004 roku. Dokument ten reguluje kwestie związane z obowiązkiem podatkowym wobec obu krajów, dzięki temu uzyskane dochody nie ulegają podwójnemu opodatkowaniu, a obowiązek podatkowy w Szwecji spełniany jest zgodnie z przepisami prawa.
Sekcja komentarzy
Cofnij odpowiedź
17 odpowiedzi na artykuł "Rozliczenie roczne spółki w Szwecji"
KasiaF
Odpowiedz
Czy rozliczenie podatku biznes Szwecja jest podobne do tego w PL? ktoś wie jak rozliczyć firmę Szwecja?
JoannaPL
Odpowiedz
Jakaś dobra duszyczka pomoże mi ogarnąć sprawy z szwedzkie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa, gdzie się udać?
Henn76
Jak już jest takie pytanie to jak rozliczyć firmę w Szwecji? i jak działa rozliczenie podatku firma Szwecja?
Ronald85
Odpowiedz
Kurde podatki w Szwecji są większe niż w Polsce.
Kamil6T
Za to zwrot z rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Szwecja jest większy. ;)
Iwona8
Odpowiedz
rozliczenie roczne biznesu w Szwecji jest prostsze niż myślałem... :-)
BartekH3
Odpowiedz
Hej, ktoś pomoże mi w rozliczenie roczne biznesu Szwecja?
Gabriel2333
Ja chętnie pomogę w rozliczenie roczne biznesu w Szwecji. :) kiedyś szwedzkie rozliczenie roczne firmy robiłem dla kolegi i było dobrze.
Daniel2
Odpowiedz
rozliczenie roczne w Szwecji wynosi procent?
Kacpi
rozliczenie roczne firmy Szwecja - wynosi od 29% do 34%, oraz 20-procentowy (roczne dochody powyżej 468 700 koron szwedzkich) lub 25-procentowy podatek państwowy (roczne dochody powyżej 675 700 koron szwedzkich).
Karolina83
A myślałam że rozliczenie roczne firmy w Szwecji mniej wynosi, dzięki!
TeresaW
Odpowiedz
jak mogę odzyskać podatek po rozliczenie roczne Szwecja ?
Fred1982
Tak od szwedzkie rozliczenie roczne jest możliwość odzyskania podatku możesz starać tylko za rok ubiegły aktualnie za 2021 i zeznanie podatkowe musi zostać wysłane do 2 maja 2022. Na decyzje podatkową o przyznaniu zwrotu podatku z Szwecji w większości przypadków czekamy od 4 do 7 miesięcy. tak wygląda właśnie szwedzkie rozliczenie roczne. :)
TeresaW
Odpowiedz
jak mogę odzyskać podatek po rozliczenie roczne Szwecja ?
sonia22
Odpowiedz
Kto tu robi Rozliczenie firmy w Szwecji?
stud66
Wpisz w neta: Rozliczanie firmy szwecja, Zwrot podatku Szwecja lub Szwecja rozliczenia firm czy rozliczenia podatkowe firm Szwecja, za półdarmo robią studenciaki;D
sonia22
Wolę dopłacić, a mieć profesjonalnie zrobione;P
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI