SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Biznes w Szwecji

Firma w Szwecji
Osoby emigrujące do Szwecji, mogą w tym kraju nie tylko podjąć pracę, ale też założyć własną działalność gospodarczą. Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu własnej firmy i przed wyborem typu działalności gospodarczej, warto zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ponieważ to właśnie one regulują prowadzenie biznesu w Szwecji. Przedsiębiorca powinien znać swoje prawa i obowiązki, terminy, których musi dotrzymać, podatki, które będą dotyczyć jego firmy, sposoby rozliczenia działalności gospodarki, a także powinien znać krok po kroku wszystkie najważniejsze procedury biznesowe. Nieznajomość podstawowych zagadnień może prowadzić do niechcianych komplikacji i problemów.
Formy działalności gospodarczej w Szwecji
Na początku warto wspomnieć o tym, że dla obywateli krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym dla Polaków, obowiązuje uproszczona rejestracja działalności gospodarczej. Dlatego też przedsiębiorcy tak chętnie zakładają firmy w Szwecji. Przebieg rejestracji przedsiębiorstwa w Szwecji jest jednak zależny od jej typu - - firma jednoosobowa wymaga wypełnienia innych warunków rejestracyjnych, innej wysokości wszelkich opłat czy złożenia innych dokumentów niż którakolwiek ze szwedzkich spółek.

Typy działalności gospodarczej w Szwecji to:
- Enskild nӓringsidkare - działalność jednoosobowa (samozatrudnienie),
- Aktiebolag - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AB),
- Handelsbolag - spółka handlowa (HB),
- Enkelt bolag - spółka cywilna,
- Filial - filia zagranicznej firmy,
- Kommanditbolag - spółka komandytowa (KB).

Trzeba także wspomnieć o trzech pozostałych formach prowadzenia działalności gospodarczej, jakimi są stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk förening), fundacja (stiftelse) oraz Europejska Spółka Akcyjna (Europabolag). Są to jednak formy mało popularne wśród przedsiębiorców zagranicznych.
Jednoosobowa działalność gospodarcza w Szwecji
Firma jednoosobowa (Enskild nӓringsidkare) to jeden z najpopularniejszych typów działalności gospodarczej, który w Szwecji wybierają nie tylko przedsiębiorcy z Polski, ale i z całego świata. Kluczowym faktem, który o tym decyduje, jest praca na własny rachunek i możliwość realnego wpływu na wszystkie aspekty rozwoju firmy. Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie) to firma, którą można zarejestrować szybko i bez większych formalności. Dodatkowym atutem jest to, że nie ma konieczności posiadania kapitału początkowego (w przeciwieństwie do spółek). Warto jednak pamiętać, że właściciel działalności jednoosobowej swoim majątkiem w całości odpowiada za zobowiązania firmy (nie ma rozdzielności między majątkiem osobistym a firmowym). Wiąże się z tym także to, że firma jednoosobowa rozlicza podatek dochodowy na takich samych zasadach jak osoby fizyczne, ponieważ nie posiada ona osobowości prawnej.

Aby dokonać rejestracji firmy Enskild näringsidkare i podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia konieczne jest uzyskanie numeru statystycznego oraz numeru VAT. W tym celu należy przesłać do urzędu podatkowego (Skatteverket, www.skatteverket.se) następujące dokumenty:
- wypełniony wniosek dla przedsiębiorców z zagranicy,
- polskie zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach,
- kopię dokumentu tożsamości (np. paszportu lub dowodu osobistego),
- polskie zaświadczenie o regularnym opłacaniu podatku.

Wszystkie zaświadczenia z Polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki. Dokumenty trzeba przesłać pocztą na adres: Swedish Tax Agency (Skatteverket), Utlandsskattekontoret, SE-205 31 Malmö, Sverige. Procedura rejestracji w Skatteverket trwa od dwóch do sześciu tygodni (od daty złożenia wniosku).

Jeśli przedsiębiorca chce, by nazwa jego firmy była zastrzeżona, konieczne jest zarejestrowanie jej również w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw (Bolagsverket). Koszt rejestracji szwedzkiej firmy jednoosobowej to 1000-1400 SEK (koron szwedzkich).

Warto pamiętać, że jeśli firma jednoosobowa w Szwecji będzie prowadzić sprzedaż usług i towarów, to staje się płatnikiem podatku VAT. Jego stawki to 25%, 12% oraz 6%. Deklarację podatkową dotyczącą VAT w Szwecji można składać raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz w roku.
Szwedzkie spółki
Założenie szwedzkiej spółki wymaga od właściciela spełnienia następujących warunków:
- pełnoletność,
- brak długów,
- niekaralność,
- zdolność do czynności prawnych,
- zalegalizowanie pobytu w Szwecji w Urzędzie ds. Migracji (Migrationsverket),
- zdeponowanie kapitału początkowego na firmowym rachunku bankowym.

Osoby, które chcą założyć spółkę w Szwecji, są zobowiązane do podpisania (w obecności notariusza) aktu założycielskiego, a w ciągu pół roku wpisania do Rejestru Przedsiębiorstw (Bolagsverket). Każda szwedzka spółka (oprócz spółki prawa cywilnego) podlega pod podatek dochodowy od osób prawnych, który wynosi 28%. Tak jak w przypadku działalności jednoosobowej, spółka, która sprzedaje usługi bądź towary, dodatkowo podlega pod podatek VAT - 25%, 12% lub 6%. Jest on rozliczany na podstawie deklaracji podatkowej, którą trzeba złożyć raz na miesiąc, kwartał lub raz na rok.
Spółka cywilna
Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne (nie prawne). Z racji tego, że nie ma ona osobowości prawnej, często uznaje się ją za umowę pomiędzy wspólnikami. Właściciele odpowiadają za długi lub straty spółki całym swoim majątkiem.
Spółka handlowa
W polskim prawie odpowiednikiem tej spółki jest spółka jawna. Przepisy regulujące funkcjonowanie szwedzkich spółek handlowych zawarte są w ustawie o spółkach jawnych i spółkach cywilnych (szw. Lag om handelsbolag och enkla bolag). To przedsiębiorstwo może zostać założone przez dwie osoby prawne lub fizyczne (lub więcej). Spółka handlowa posiada osobowość prawną, a odpowiedzialność za ewentualne zadłużenia jest rozłożona po równo na wspólników. Na tej spółce ciąży obowiązek sporządzania formalnych sprawozdań rocznych. Rok rozliczeniowy równa się z rokiem kalendarzowym, jeśli co najmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną (ważny warunek!). Dochód z działalności spółki jest rozliczany podczas rocznego rozliczenia osób fizycznych lub firm będących wspólnikami spółki.
Spółka komandytowa
Spółka komandytowa w Szwecji jest spółką, w której jeden lub kilku wspólników posiada odpowiedzialność ograniczoną do wysokości sumy zainwestowanej w działalność spółki (nazywa się ich komandytariuszami). Jednak ważne jest to, że przynajmniej jeden wspólnik główny musi ponosić nieograniczoną odpowiedzialność.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwecji posiada osobowość prawną. Nie obowiązuje tu limit osób, które mogą ją utworzyć - może to być jedna osoba fizyczna lub kilka osób prawnych. Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Bardzo specyficznym, ale i ważnym warunkiem, jest to, że przed oficjalną rejestracją, spółka musi nawiązać współpracę z rewidentem księgowym, którego kompetencją będzie pomoc w sporządzaniu sprawozdań rocznych, które dla tej spółki są obowiązkowe. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rok rozliczeniowy nie musi być standardowy - 1.01-31.12.
Zakładanie firmy w Szwecji - krok po kroku
W Szwecji kraj pochodzenia osoby, która chce założyć firmę, to punkt bazowy, od którego zależą dalsze kroki rejestracji biznesu. Jako że Polska należy do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Polacy, którzy chcą w Szwecji otworzyć własną działalność, muszą jedynie zalegalizować pobyt i potwierdzić zdolność do utrzymania się w pełni samodzielnie. Pozwolenie na pobyt, na pięć lat, wydaje Urząd do spraw Migracji - Migrationsverket. Jednak po upływie dwóch lat urząd ten analizuje sytuację finansową firmy, a w sytuacji gdy jest ona niestabilna, zezwolenie może zostać cofnięte.

Przed rozpoczęciem oficjalnych kroków rejestracyjnych, trzeba także w Skatteverket wnioskować o nadanie numeru identyfikacyjnego personnummer (formularz SKV 4620).

Początkowym krokiem, który musi wykonać przedsiębiorca, jest wybór typu działalności gospodarczej. Trzeba zastanowić się, czy chcemy działać w pojedynkę i prowadzić najpopularniejszą firmę - jednoosobową, czy, wraz ze wspólnikiem, założyć spółkę.

Później należy dokonać rejestracji w szwedzkim Rejestrze Przedsiębiorstw - Bolagsverket. Właściciele firm jednoosobowych nie mają takiego obowiązku, jednak większość z nich się na to decyduje, ponieważ dzięki temu nazwa firmy jest zastrzeżona.

Ostatni krok to zgłoszenie do szwedzkiego Urzędu Podatkowego - Skatteverket, którego skutkiem będzie nadanie numeru koordynacyjnego (tymczasowego numeru identyfikacyjnego, który jest potrzebny do składania wniosków urzędowych). Rejestracja w Skatteverket możliwa jest drogą elektroniczną (https://www.skatteverket.se) lub w urzędzie (za pomocą formularza SKV 4632).

Warto także wiedzieć, że:
- szwedzka firma musi być zarejestrowana jako podatku VAT (moms) oraz podatku od działalności (f-skatt);
- przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zarejestrować się jako pracodawca;
- osoba, która jest jednocześnie pracownikiem innej firmy i prowadzi swoją firmę, musi zarejestrować się jako płatnik podatku FA - połączenia podatku od działalności (f-skatt) z podatkiem od zatrudnienia (podatek A).
Szwedzki podatek dochodowy
Podatek dochodowy, którym obciążona jest każda szwedzka firma, składa się z podatku krajowego oraz podatku lokalnego, w którego skład wchodzi podatek gminny (kommun) i podatek regionalny (landsting). Wysokość podatku lokalnego zależy od regionu, w którym zamieszkuje dana osoba. Jego stawki wahają się od 29,2% do 35,2%.

Stawki podatku dochodowego w Szwecji uzależnione są od dochodu rocznego oraz regionu kraju i wynoszą:
- dochody mniejsze niż 490 700 SEK - 0%,
- dochód od 490 700 do 689 300 SEK - 20%,
- dochód powyżej 689 300 SEK - 25%.

Z kolei podatek dochodowy od osób prawnych ma jednolitą stawkę i wynosi 28%. Podstawą podatku dochodowego dotyczącego szwedzkiej firmy jest kwota dochodu na dany rok, którą przedsiębiorca szacuje podczas rejestracji firm, a bazując na tym, urząd skarbowy wylicza zaliczki na podatek dochodowy. Warto pamiętać, że jeśli oszacowany zysk firmy był większy od rzeczywistego, to nadpłacony podatek zostanie zwrócony. Jeśli jednak zysk rzeczywisty był większy, to zaległości będą musiały zostać spłacone.

Wstępna deklaracja podatkowa, tworzona w ciągu roku podatkowego, może zostać skorygowana. Korekcie nie podlega deklaracja właściwa, która stanowi podstawę do obliczenia kwoty podatku za dany rok. Deklaracja podatkowa przesyłana jest przez szwedzki urząd skarbowy na elektroniczną skrzynkę pocztową (trzeba ją utworzyć do 27 lutego) lub w formie papierowej (na adres podany podczas rejestracji). W terminie 4-11 marca deklarację zazwyczaj wpływają na skrzynki pocztowe, a między 13 a 15 kwietnia wysyłane są wersje papierowe. Deklarację podatkową online trzeba zgłosić do 31 marca, a deklarację papierową - do 4 maja.
Podatek VAT w Szwecji
W Szwecji obowiązują poniższe stawki podatku VAT:
- stawka podstawowa, czyli 25 procent,
- stawka dla żywności, hoteli, cateringu itp., czyli 12 procent,
- stawka dla książek, usług transportowych i czasopism, czyli 6 procent,
- stawka obejmująca leki, transport międzynarodowy itp., czyli 0 procent.

Szwedzkie przedsiębiorstwa powinny dokonać wpisu do rejestru VAT najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Obowiązkowo muszą to zrobić firmy, które:
- importują i eksportują towary z odprawą celną w Szwecji (do krajów UE i spoza UE),
- zajmują się transportem osób przez terytorium Szwecji,
- świadczą w Szwecji usługi związane z nieruchomościami, w tym również usługi budowlane,

Wpisu do rejestru VAT można dokonać drogą elektroniczną, przez skatteverket.se, lub w urzędzie za pomocą formularza SKV 4620.

Warto pamiętać, że nie ma obowiązku rejestracji jako płatnik VAT w Szwecji, jeśli wszyscy klienci firmy są w tym kraju zarejestrowani jako płatnicy VAT.
Wystawianie faktur
Szwedzkie przedsiębiorstwa mogą prowadzić księgowość samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego księgowego. Faktury w Szwecji można wystawiać korzystając z certyfikowanych programów, ale warto wiedzieć, że zabronione jest korzystanie z Microsoft Excel. Szwedzkie faktury może wystawiać tylko ta firma, która posiada biznesowe konto bankowe oraz specjalny numer identyfikacyjny, ale są to podstawy związane z rejestracją, więc nie stanowi to problemu. Bardzo ważne jest to, że zgodnie z przepisami, na fakturze musi znajdować się data faktycznego dostarczenia klientowi towaru bądź usługi.
Koszty prowadzenia firmy w Szwecji
Przedsiębiorca, który chce założyć własną firmę w Szwecji, musi mieć świadomość, że będzie ona generowała różnego rodzaju koszty. Wszystkie wydatki i przychody szwedzkiego przedsiębiorstwa muszą być potwierdzone za pomocą faktur. Bardzo ważne jest czuwanie nad gromadzeniem, archiwizacją i poprawnością sporządzania tych dokumentów. Zazwyczaj robi to sam właściciel firmy lub wyznaczony przez niego księgowy. Szczególną uwagę warto zwrócić na najważniejsze dane dotyczące szwedzkiego przedsiębiorstwa – dane właścicieli, adres, numer itp. Istotne jest bardzo skrupulatność w dokumentowaniu wszelkich sum pieniężnych – wartość przedmiotu kupna/sprzedaży czy stawki VAT-u. Jest to bardzo ważne, ponieważ źle sporządzane faktury ulegają unieważnieniu, a to może być problemem np. podczas kontroli w danej firmie.

Ponoszenie wszelkiego rodzaju kosztów jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem firmy, niezależnie od tego, w jakim kraju się ona znajduje. Największym obciążeniem przedsiębiorstwa są podatki. Podatek dla właścicieli firm jednoosobowych waha się od 30 d0 55%, dla spółek ma stawkę jednolitą – 28%. Pod uwagę trzeba także wziąć podatek VAT – 6, 12 lub 25%. Ostatni podatek to podatek pracowniczy (inaczej: od zatrudnienia pracowników) – to 32 procent wynagrodzenia brutto.
Zezwolenia dla szwedzkich firm
Przedsiębiorstwo w Szwecji może wymagać zezwoleń związanych z działalnością, którą chce prowadzić (dokładniej: osoby, pracownika lub lokalu). Przykładowo: firma transportowa - certyfikat od Szwedzkiej Agencji Transportowej, a restauracja - pokontrolne zezwolenie z Narodowej Agencji Żywności. Informacje na temat innych branży można odszukać na stronie verksamt.se.

Osoby, które przyjeżdżają do Szwecji w celach zarobkowych, nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę (muszą to zrobić jedynie osoby, które zamierzają przebywać w Szwecji dłużej niż 90 dni). Odpowiedni wniosek trzeba złożyć w oddziale Urzędu ds. Migracji (Migrationsverket). Właściciel szwedzkiego przedsiębiorstwa może uzyskać pozwolenie na pobyt po przedstawieniu dokumentu o prowadzeniu własnej firmy w Szwecji lub oficjalnego potwierdzenia rejestracji szwedzkiej firmy.
Zatrudnianie pracowników w szwedzkiej firmie
Warto przypomnieć, że pracownicy pochodzących z krajów Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę. Pracownicy spoza UE mają obowiązek je posiadać. W tym celu muszą udać się do szwedzkiego Urzędu ds. Migracji (Migrationverket). Pracownicy spoza Szwecji, którzy przyjechali do tego kraju w celach zarobkowych, muszą zgłosić rozpoczęcie pracy w Urzędzie ds. Środowiska Pracy oraz w Skatteverket, czyli w szwedzkim urzędzie skarbowym.

Pracodawca zazwyczaj co miesiąc otrzymuje formularze PAYE, które umożliwiają łatwe opłacenie wszelkich podatków pracowniczych. Trzeba jedynie wskazać wysokość świadczeń pracowniczych i wypłaty za pracę oraz obliczony podatek oraz składki pracodawcy.

Szwedzki pracodawca musi także pamiętać o wszelkich opłatach, a więc o wynagrodzeniach, świadczeniach pracowniczych, a także o podatkach od zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek opłacić arbetsgivaravgifter (podatek od pracodawcy), który wynosi około 32% wynagrodzenia brutto. W skład podatku pracodawcy (arbetsgivaravgifter) wchodzi podatek od wynagrodzenia (11,62%), składka emerytalna (10,21%) i składki ubezpieczeniowe (3,55%). Wszystkie te składki powinny zostać opłacone do 12. dnia miesiąca.

Ustawa o ochronie zatrudnienia zobowiązuje wszystkich szwedzkich pracodawców do sporządzania umów w formie pisemnej, która umożliwi jednoznaczne doprecyzowanie wszystkich szczegółów dotyczących wykonywania pracy. W takim dokumencie obligatoryjnie należy zawrzeć następujące informacje:
- dane osobowe pracodawcy i pracowników,
- datę rozpoczęcia pracy,
- formę zatrudnienia,
- adres miejsca pracy,
- szczegółowy opis wykonywanej pracy,
- długość okresu wypowiedzenia,
- uzgodnioną wysokość wynagrodzenia,
- dodatkowe świadczenia pracownicze,
- długość dnia lub tygodnia pracy oraz długość urlopu,
- układy zbiorowe obowiązujące w pracy (opcjonalnie).
Świadczenia socjalne w Szwecji
Każdy pracownik szwedzkiej firmy ma prawo do zasiłku chorobowego. Po zgłoszeniu choroby, bazując na wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń, pracodawca powinien ustalić właściwą wysokość świadczenia (80% średniego wynagrodzenia uwzględniającego ewentualne dodatki). Prawo do takiego zasiłku ma także właściciel szwedzkiej firmy jednoosobowej, który opłaca podatki i składki socjalne. W takiej sytuacji dodatek naliczany jest na podstawie dochodu firmy. Wszelkie kwestie związane ze świadczeniami socjalnymi regulowane są przez Szwedzką Agencję Ubezpieczeń Społecznych. Szwedzki przedsiębiorca może otrzymać zasiłek jedynie na czternaście dni, ale jeśli po upływie tego czasu nadal jest niezdolny do pracy, to do Agencji musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie, które to potwierdza.

Do zasiłku macierzyńskiego ma prawo każda kobieta, która pracuje lub prowadzi firmę na terenie Szwecji. Warto wiedzieć, że świadczenie nie przekracza 80% ostatniego dochodu i że zasiłek ten wypłacany jest przez 480 dni po porodzie w przypadku pierwszego dziecka. Co ciekawe, ojciec dziecka może dostać jedynie dziesięciodniowy zasiłek. W przypadku choroby dziecka i braku opieki dla niego, rodzic ma możliwość otrzymania wolnego dnia bez względu na porę.
Emerytura w Szwecji
Szwecja wyróżnia się na tle innych krajów tym, że nie ma określonego wieku emerytalnego. Jednak wniosek o przejście na emeryturę mogą składać osoby, które ukończyły 61. rok życia. Emeryt może pobierać świadczenie w pełnej wysokości, ale może też ciągle pracować i pobierać jedynie część emerytury.

Wysokość szwedzkiej emerytury obliczana jest w oparciu o składki na ubezpieczenie oraz podatku z takich dochodów jak: dochody uzyskane z pracy, stypendium, renty, zasiłku dla bezrobotnych itp. od ukończenia 16. roku życia.

W Szwecji mamy do czynienia z trzema rodzajami emerytur:
- emerytura gwarantowana - ochrona dla osób z niskim lub zerowym dochodem, jest dostępna od 65. roku życia, a jej wysokość zależy od wielu czynników (np. stanu cywilnego, dochodów czy czasu mieszkania w Szwecji),
- emerytura składkowa - 2,5% rocznego dochodu,
- emerytura dochodowa - dotyczy wszystkich dochodów z pracy, zasiłków itd.; co roku na jej cel odprowadza się 16% z rocznego wynagrodzenia.

Emerytura pracownicza to stosunkowo rzadka rzecz w Szwecji. Poza standardowym świadczeniem, szwedzka emerytura pracownicza zawiera świadczenie związane z chorobą oraz specjalne świadczenie ochronne dla rodziny po śmierci pracownika. Emerytura wypłacana jest bezterminowo lub przez wskazany okres pięciu, dziesięciu, piętnastu lub dwudziestu lat. Warto jednak pamiętać, że nie każdy pracodawca zapewnia emeryturę pracowniczą. Biznes w Szwecji a emerytura pracownicza
Słowniczek ważnych pojęć (alfabetycznie)
- Aktiebolag - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AB),
- Allmänlöneavgift - powszechna składka od wynagrodzeń,
- Arbetsgivaravgifter - podatek pracodawcy,
- Arbetslöshetskassor (a-kasssor) - szwedzka kasa bezrobotnych,
- Bokföringslagen - księgi rachunkowe,
- Bokföringsnämnden (BFN) - Rada Szwedzkich Standardów Rachunkowości,
- Bolagsverket - Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw,
- Ekonomisk förening - stowarzyszenie gospodarcze,
- Enkelt bolag - spółka cywilna,
- Enskild nӓringsidkare - działalność jednoosobowa (samozatrudnienie),
- Europabolag - Europejska Spółka Akcyjna,
- Filial - filia zagranicznej firmy,
- Forskuddstrekk - zaliczka na podatek dochodowy pracownika,
- F-skatt - podatek od działalności,
- Garantipension - emerytura gwarantowana,
- Grundavdrag - ulga podatkowa z tytułu czasu przepracowanego na terenie Szwecji,
- Handelsbolag - spółka handlowa (HB),
- Inkomstpension - emerytura dochodowa,
- Jobbskattereduktion - ulga podatkowa z tytułu dochodu,
- Kommanditbolag - spółka komandytowa (KB),
- Kommun - podatek gminny,
- Kupongskatten - szwedzki podatek od dywidendy (wynosi 30%),
- Landstig - podatek regionalny,
- Mervärdeskatt - podatek VAT (moms),
- Migrationsverket - szwedzki Urząd do spraw Migracji,
- Mynak - szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy,
- Preliminärinkomst-deklarationto - wstępna deklaracja podatkowa,
- Premiepension - emerytura składkowa,
- Särskild inkomst skatt på pensionskostnader - podatek specjalny od kosztów emerytalnych (SLP),
- Skatteverket - szwedzki Urząd Podatkowy,
- Statlig inkomstskatt för utomlands bosatta - 25-procentowy podatek SINK, który obejmuje osoby, które nie są szwedzkimi rezydentami (tymczasowi pracownicy, którzy przebywali na terenie Szwecji do 183 dni) i nie muszą składać rocznej deklaracji podatkowej,
- Stiftelse - fundacja,
- Traktamente - ulga związana z kosztami na podróże służbowe,
- Tullverket - Szwedzki Urząd Celny.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

39 odpowiedzi na artykuł "Biznes w Szwecji"

HuberY
jak zacząć biznes w Szwecji, szukam pomocy w założeniu firmy w Szwecji... PILNE!!
ODPOWIEDZ
Anetaa85
biznes w Szwecji od czego zacząć jakie firma w Szwecji plusy i minusy ?
ODPOWIEDZ
Lzek003
biznes w Szwecji krok po kroku , chodz na priv
Barto03
jaki biznes w Szwecji, czy firma budowlana bedzie ok ?
ODPOWIEDZ
Bisty3
formy działalności gospodarczej w Szwecji która jest najlepsza?
ODPOWIEDZ
ErykJ
Najczęściej spotykanymi rodzajami działalności gospodarczej w Szwecji są jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna oraz spółka handlowa. Działalność jednoosobowa jest najpopularniejszym rodzajem firmy w przypadku osób zaczynających dopiero swoją aktywność biznesową.
Dii
własny biznes w Szwecji to najlepsze co moze byc ;)
Andrzej87
Mam 3 pytania otóż:
Jak wygląda rejestracja firmy w Szwecji
NIP Szwedzki jak sprawdzić
firma jednoosobowa w Szwecji, czy spółka?
ODPOWIEDZ
Nonon03
Zajmujesz się może pozyskiwaniem dotację na założenie firmy w Szwecji ?
OferujePomoc
Witam oferuje:
pomoc w otworzeniu biznesu w Szwecji
Szwecja otwieranie biznesu
pomoc w wejściu na Szwedzki rynek
Zapraszam do kontaktu!
ODPOWIEDZ
IwonaD77
Ja chcę otworzyć biznes w Szwecji :)
Gabrysia0244
Zakładanie firmy w Szwecji co najpierw?
ODPOWIEDZ
Risk0
Przed rozpoczęciem oficjalnych kroków rejestracyjnych, trzeba także w Skatteverket wnioskować o nadanie numeru identyfikacyjnego personnummer (formularz SKV 4620).
Julcia022
Spółka w Szwecji dobry będzie to wybór ?
ODPOWIEDZ
BogdanW
Dobry, dobry zakładaj! :D
Gugu22
Jakie Polska firma w Szwecji ponosi firma w Szwecji koszty?
stefcia24
Czy warto mieć biznes w Szwecji? Może ktoś napisze jakieś podsumowanie: Firma w Szwecji za i przeciw? firma w Szwecji jak założyć, firma w Szwecji księgowość ;)
ODPOWIEDZ
wladimirR
Nie ma przeciw, same za, księgowej nie musisz mieć ;P
Bobmo021
działalność gospodarcza w Szwecji TAK TO:)
Xevy466
biznes w Szwecji to dobry patent;)
Księgowy Szwecja
Co zrobić, żeby założyć firmę w Szwecji? Zostaw komentarz, a Ci pomogę! Oferuję pomoc w założeniu firmy w Szwecji i nie tylko! Pomogę wybrać odpowiednią działalność gospodarcza Szwecja, oferuję pomoc w otworzeniu biznesu w Szwecji i całej Skandynawii, jak również pokaże Ci krok po kroku, jak założyć firmę w Szwecji!
ODPOWIEDZ
Podatki Szwecja
Najlepiej wpisać w google: założenie firmy Szwecja pomoc , Szwecja zakładanie działalności , firma w Szwecji – jak założyć? , zakładanie firmy Szwecja lub Szwecja otwieranie biznesu i naprawdę jest full firm, które oferują pomoc o otworzeniu biznesu w Szwecji.
KubaO
Własna firma w Szwecji to super sprawa! Polecam!
ODPOWIEDZ
DoradcaSweden
doradztwo dla firm w Szwecji zapraszam do kontaktu
jANEKL
firma w Szwecji - jak założyć?
RobertIr
Panowie, jak założyć biznes w Szwecji?
Few
Jak założyć spółkę w Szwecji
sasza88
chcę otworzyć biznes w Szwecji, ktoś tu oferuje pomoc w wejściu na szwedzki rynek ??
ODPOWIEDZ
sasza88
Czy Szwecja jest przyjazna przedsiębiorcom?
piotrek78
Pewnie, że jest przyjazna;)
piotrek78
Jak coś, to oferuję pomoc w otworzeniu biznesu w Szwecji:)
Hasteol32
Jakie są koszty otwarcia firmy w Szwecji?
55kpo
Ktoś może krok po kroku napisać, jak założyć biznes w Szwecji?
ODPOWIEDZ
Foss932
jak założyć działalność gospodarczą w Szwecji?
bono345
Jak założyć firmę w Szwecji?
ODPOWIEDZ
benioL
Online, przez portal rządowy.
Aneta55
Chcę założyć firmę w Szwecji i mam kilka pytań: Czy trudno jest otworzyć firmę w Szwecji? Jakie są koszty otwarcie firmy w Szwecji? Jak szybko można otworzyć działalność w Szwecji? Czy opłaca się założyć firmę w Szwecji? Może ktoś oferuje jakąś pomoc w założeniu firmy w Szwecji? Będę wdzięczna za wszelkie informacje.
ODPOWIEDZ
Dino66
Na większość pytań masz odpowiedzi w tekście. Pomoc przy otwieraniu firmy w Szwecji raczej nie będzie potrzebna, ale ogólnie jakieś doradztwo dla firmy w Szwecji może się przydać, które ogarnia sprawy księgowe itp.
expert123
Firma w Szwecji co musisz wiedzieć, to na pewno jest mało Formalności przy zakładaniu firmy w Szwecji, na pewno się przyda jakaś pomoc dla firmy w Szwecji, ale ogólnie prowadzenie firmy w Szwecji jest dosyć intuicyjne.
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI