Szwecja podatki

Podatki w Szwecji
Każda osoba planująca znalezienie zatrudnienia lub założenie własnej działalności w Szwecji musi liczyć się z tym, że zostanie objęta licznymi obowiązkami - od rejestracji w odpowiednich urzędach aż po dotrzymywanie terminów rozliczeń i opłacanie podatków. Wiedza o tym, jakich przepisów i terminów należy przestrzegać, pomoże uniknąć kar związanych z niedotrzymaniem terminu czy niedostarczeniem dokumentów. Jeśli chodzi o podatki w Szwecji, ich zakres oraz wysokość zależy od formy prawnej, rodzaju działalności, rocznych obrotów firmy, ale też tego czy szwedzka firma zatrudnia pracowników. Przed rozpoczęciem działalności w Szwecji, warto zapoznać się ze wszystkimi ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szwedzkich podatków.
Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji
Obowiązek płacenia podatków w Szwecji dotyczy zarówno osoby pracującej na terenie tego kraju, ale też osób, które prowadzą w Szwecji własną firmę. Niedotrzymanie obowiązku podatkowego lub nieterminowe rozliczenie ze szwedzkim urzędem skarbowym grozi odsetkami karnymi lub administracyjną karą grzywny. Warto wiedzieć, że podatki są uznawane za podstawowe koszty, którymi obciążone są przedsiębiorstwa. Mają one określone stawki, które należy odprowadzać cyklicznie w terminach, które ustala Skatteverket (szwedzki urząd skarbowy). Co ważne, opodatkowanie zazwyczaj jest uzależnione od formy prawnej prowadzonego biznesu, rocznych obrotów danego przedsiębiorstwa czy liczby pracowników w danej firmie.

Ograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji obejmuje zagraniczne osoby fizyczne lub prawne. Oznacza to, że opodatkowaniu poddane są tylko dochody uzyskane w Szwecji. Jeśli jednak ktoś przebywa w Szwecji na stałe, to obowiązek ograniczony przechodzi w nieograniczony, co oznacza, że opodatkowaniu w Szwecji będą podlegały już wszystkie dochody, także te z innych państw. Innymi słowy, nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje osoby, które na terenie kraju przebywają przez większość lub przez cały rok podatkowy.
Rezydencja podatkowa
Rezydencja podatkowa to miejsce obowiązku podatkowego danej osoby ściśle powiązane z czasem przebywania na terenie danego kraju w ciągu roku oraz z centrum interesów gospodarczych i osobistych. Za szwedzkiego rezydenta podatkowego uznaje się osobę, która przebywa na terenie kraju więcej niż 183 dni w roku bądź mieszka w nim na stałe.

Nierezydenci to osoby, które przebywają w Szwecji krócej niż 183 dni w roku. Mają oni prawo do opodatkowania podatkiem SINK o stawce wynoszącej 25%. Warto pamiętać, że podatek SINK nie wymaga składania rocznej deklaracji podatkowej, a co za tym idzie, uniemożliwia skorzystanie z ulg podatkowych i zwrot szwedzkiego podatku.
Ulgi podatkowe
Każdy szwedzki pracownik i przedsiębiorca raz do roku musi złożyć deklarację podatkową, która zawiera wszelkie informacje o osiągniętych dochodach i poniesionych kosztach obejmujących ostatni rok podatkowy. Informacje z tej deklaracji oraz dokumenty, które podatnik do niej załączył, są podstawą do wyliczenia zwrotu podatku ze Szwecji. Co ważne, wszystkie koszty, które mogą zostać odliczone od podatku, muszą być rzetelnie udokumentowane, bez tego urząd nie uwzględni ulg. Warto jednak pamiętać, że ulgi podatkowe w Szwecji przysługują tylko osobom, które uzyskały 90% swojego dochodu ogólnego na terenie tego kraju.

Od podatku w Szwecji można odliczyć następujące koszty:

- koszty dojazdów do pracy - należy je potwierdzić rachunkami za paliwo, biletami parkingowymi lub biletami komunikacji publicznej. Co ważne, odległość pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania musi wynosić więcej niż 5 kilometrów. Wymiennym warunkiem, spełnianym stosunkowo rzadziej, jest udowodnienie faktu, że dojazd autem skraca czas podróży do pracy co najmniej o 120 minut;

- koszty wynajmowania mieszkania w Szwecji - można odliczyć część kosztów związanych z czynszem za wynajem, opłatami za prąd, gaz, ogrzewanie, Internet i telefon;

- odliczenie kosztów uiszczonych na ubezpieczenia w innym kraju niż Szwecja - należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość tych składek oraz formularz A1;

- koszty podróży służbowej pracownika - odliczenie zakwaterowania, kosztów transportu i wyżywienia, które potwierdzone będą biletami lotniczymi, promowymi itp., rachunkami za paliwo, a także fakturami, które potwierdzą wszelkie wydatki akomodacyjne;

- koszty prowadzenia dwóch gospodarstw domowych - w Polsce i na terenie Szwecji -podwójne gospodarstwo uprawnia do odliczania kosztów podróży do kraju ojczystego, które muszą zostać udokumentowane biletami, fakturami za paliwo itd.;

- koszty dokształcania - odliczenie kosztów z tego tytułu przysługuje osobom, które muszą się dokształcać, by zachować obecną pracę. Odliczenie nie przysługuje, jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy.

Infografika: „Odliczenia podatkowe w Szwecji”
Podatek dochodowy w Szwecji
Podatek dochodowy w Szwecji ma charakter progresywny - jego ostateczna wysokość zależy od rocznego dochodu danej osoby. Ostateczna wysokość podatku, który trzeba zapłacić, poza dochodem, który warunkuje przynależność do grupy podatkowej, jest także uzależniona od miejsca siedziby danego biznesu lub od miejsca zamieszkania podatnika.

Infografika: „Stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych w Szwecji…” Szwedzki podatek dochodowy:
  1. dla zwykłych pracowników
    brak podatku - przy dochodach niższych niż 409,7 tys. SEK,
    20% - przy dochodach między 490,7 a 689,3 tys. SEK,
    25% - przy dochodach wyższych niż 689,3 tys. SEK,
  2. dla pracowników zagranicznych - stawka SINK - 25%,
  3. dla osób prawnych - 28%.
SINK (statlig inkomstskatt för utomlands bosatta) to podatek dla nierezydentów, czyli emigrantów zarobkowych. Są to osoby, które przebywają na terenie kraju mniej niż 183 dni w roku i pracują u szwedzkiego bądź zagranicznego pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku podatku SINK nie można skorzystać z odliczeń podatkowych.
Zaliczki podatkowe
Szwedzkie prawo mówi, że podatnicy mają obowiązek płacenia zaliczek podatkowych. W celu obliczenia wysokości należnego podatku trzeba złożyć deklarację wstępną. Skatteverket oszacuje wstępnie wysokość podatku i miesięcznych zaliczek. Nowe przedsiębiorstwo musi złożyć deklarację wstępną na etapie rejestracji działalności.

Jeśli zdarzy się tak, że dochód osiągnięty w ciągu roku nie będzie zgadzał się z dochodem zadeklarowanym do urzędu, podatnik może dokonać poprawki wstępnej deklaracji. Ostateczna deklaracja podatkowa składana jest pod koniec roku podatkowego - stanowi podstawę do wyliczenia kwoty podatku, a także zwrotu lub dopłaty. Wyliczony podatek porównywany jest z zaliczkami podatkowymi i gdy przedsiębiorstwo wpłaciło zbyt dużą sumę, otrzymuje zwrot nadpłaty, a gdy wpłaciło za mało, musi dopłacić.

Infografika: „Zaliczki na podatek dochodowy - terminy”
Rozliczenie podatku w Szwecji
Rok podatkowy w Szwecji jest równy z rokiem kalendarzowym, a więc trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenie podatku w Szwecji odbywa się na podstawie deklaracji dochodowej. Zagraniczne osoby prawne mają obowiązek złożyć ją do 2 maja, a osoba fizyczna z zagranicy - do 31 maja.

Po upływie roku podatkowego konieczne jest rozliczenie się ze szwedzkim urzędem skarbowym. Rozliczenie podatku w Szwecji odbywa się w Szwecji niemal całkowicie zdalnie (pocztą lub przez drogą elektroniczną). Otrzymane na przełomie marca i kwietnia od Skatteverket deklaracje należy sprawdzić i uzupełnić, jeśli jest taka potrzeba. Do rozliczenia jest potrzebny dokument KU-13, czyli odpowiednik polskiego PIT-11 (znajdują się tam informacje o dochodach i odprowadzanych składkach).

Skatteverket wydaje decyzje dotyczące rozliczenia od września do grudnia. Właśnie wtedy podatnik uzyskuje informacje na temat zwrotu lub ewentualnej niedopłaty, którą musi uiścić w ciągu 90 dni).

Warto pamiętać, że pracownik przebywa na terenie Szwecji przez więcej niż 6 miesięcy w roku, może on być uważany za posiadającego rezydencję podatkową w Szwecji, a oznacza to, że będzie miał obowiązek płacenia podatku na tych samych zasadach co inni stali mieszkańcy Szwecji.
Rozliczenie szwedzkiego podatku dochodowego - terminy
- styczeń/luty - pracodawca przesyła pracownikowi roczne podsumowanie dochodów na druku KU10/KU13 (odpowiednik PIT);

- marzec/kwiecień - Skatteverket (szwedzki Urząd Skarbowy) przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe;

- 2 maja - ostateczny termin złożenia w urzędzie uzupełnionych deklaracji;

- czerwiec - grudzień - urząd skarbowy wydaje decyzje podatkowe i przesyła zwroty podatku lub wezwania do dopłaty.

Co ważne, za nieterminowe rozliczenie Skatteverket ma prawo naliczyć karę za spóźnienie w kwocie 1 250 SEK.
Podatek VAT w Szwecji
Podatek VAT (Mervärdesskatt - moms) w Szwecji, a więc podatek od towarów i usług, dotyczy wszystkich transakcji na każdym etapie produkcji i dystrybucji (świadczenia usług, sprzedaży dóbr, wypłaty, wymiany).

Stawki podatku VAT w Szwecji wynoszą:
- 25% (stawka dotycząca większości towarów i usług),
- 12% (np. dla artykułów żywnościowych, cateringu, e-booków, hoteli, restauracji),
- 6% (dla książek, gazet, przewozu ludzi),
- 0% (dla leków na receptę, drukarni oraz przewozów międzynarodowych).

Infografika: „Stawki podatku VAT w Szwecji” Podatek VAT w Szwecji rozliczany jest na podstawie deklaracji podatkowej, którą należy dostarczyć do Skatteverket w odpowiednim terminie. Częstotliwość rozliczania zależy od rocznych obrotów i wielkości firmy (raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz w roku). Określa się ją już w czasie rejestracji przedsiębiorstwa w Skatteverket. Terminy płatności są różne: średnie przedsiębiorstwa - 26. dzień miesiąca, pozostałe - 12. dzień miesiąca.

Infografika: „Szwedzki VAT rozliczany jest…” Należy pamiętać, że jeśli wszyscy klienci danego przedsiębiorstwa są płatnikami podatku VAT, to jest ono zwolnione z rejestracji jako płatnik. Z kolei, z samego podatku VAT zwolnione są usługi finansowe i bankowe, opieka medyczna i edukacja, a także towary eksportowane do kraju nienależącego do Unii Europejskiej.

Warto także pamiętać, że jeśli szwedzka firma sprzedaje towary przedsiębiorstwu działającemu na terenie Unii Europejskiej, które jest zarejestrowane jako płatnik podatku VAT, to podatek szwedzki moms nie obowiązuje.
Rejestr VAT w Szwecji
Szwedzki rejestr VAT to zbiór przedsiębiorstw będących płatnikami szwedzkiego VAT-u. Wpisu do tego rejestru można dokonać za pośrednictwem strony szwedzkiego urzędu skarbowego skatteverket.se lub stacjonarnie - formularz SKV 4620 trzeba dostarczyć bezpośrednio do siedziby Skatteverket. Rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem działania firmy. Szwedzkie podatki - rejestr VAT Wpis do rejestru płatników VAT w Szwecji nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek prowadzenia rzetelnej księgowości, która będzie stosować się do aktualnego prawa. Oczywiście obowiązkowe jest także odpowiednie rozliczenie podatku VAT i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wysokość naliczanego podatku.

Warto pamiętać, że dokumenty sprzedaży wystawione przez płatnika VAT w Szwecji powinny zawierać procent podatku, który wchodzi w cenę towaru czy usługi, ponieważ tylko takie faktury umożliwiają odliczenie naliczonego podatku.
Podatki związane z zatrudnianiem pracowników
Każda szwedzka firma jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego oraz podatku VAT (moms). Jeśli jednak przedsiębiorca zatrudnia pracowników, zostaje także obciążony specjalnym podatkiem pracodawcy (Arbetsgivaravgifter).

Wysokość szwedzkiego podatku pracodawcy to 31,42% od wynagrodzenia brutto. Składają się na niego:
- składka emerytalna - 10,21%,
- podatek od zatrudnienia - 11,62%,
- składka na ubezpieczenie - 3,55%.

Infografika: „Podstawowe podatki dla firmy w Szwecji” Szwedzcy pracodawcy otrzymują z urzędu specjalne dokumenty (formularze PAYE), dzięki którym łatwiej im opłacić podatki pracownicze. Trzeba jedynie przygotowanie informacje o wysokości wynagrodzenia za pracę, wszystkich świadczeń dodatkowych, kwotę szacowanego podatku i sumę składki pracodawcy w Szwecji. Co ważne, podatek pracodawcy trzeba zapłacić do 12-go dnia każdego miesiąca.
Inne podatki
1. Podatek od nieruchomości dla szwedzkich przedsiębiorstw - obejmuje wszystkie nieruchomości związane z firmą, z wyjątkiem zabudowy bliźniaczej i lokali mieszkalnych. Podatek ten wynosi od 0,2% do 2,8% i co ważne, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania osób prawnych.

2. Podatki korporacyjne - podatek od nieruchomości, podatek od przedsiębiorstw, opłata skarbowa włączona w koszt kredytu hipotecznego oraz podatki ekologiczne (od energii, węglowy, siarkowy).

3. Kupongskatten, czyli szwedzki podatek od dywidendy (udziału w zysku, który może otrzymać posiadacz akcji w spółce akcyjnej lub wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) - jego wysokość to 30%.

4. Podatek od zysków kapitałowych, które pochodzą ze sprzedaży spółki - traktowane są one jako dochód z działalności gospodarczej ze stawką podatku 22%. Zwolnione z tego podatku mogą być zyski kapitałowe uzyskane po sprzedaży firmy, która była szwedzkim rezydentem. Co ciekawe, warunkiem uzyskania zwolnienia, jest przeznaczenie środków na cele związane z działalnością gospodarczą.
Szwecja - import i eksport
Przynależność Polski i Szwecji do Unii Europejskiej zapewnia szybką i prostą wymianę towarów między tymi krajami. Nie należy jednak zapominać, że szwedzki import i eksport mają swoje przepisy związane z opłatami celnymi i podatkiem VAT. Dla ułatwienia, towary są posegregowane kategoriami, zgodnie ze stawkami i taryfami celnymi, które określił Szwedzki Urząd Celny (Tullverket).

Podatek VAT (moms) dotyczący importu towarów trzeba uwzględnić podczas wypełniania deklaracji podatkowej do szwedzkiego urzędu skarbowego (Skatteverket), a jego stawka musi być podana w koronach szwedzkich (SEK). Większość towarów objęta jest VAT w wysokości 25%, stawka 12% dotyczy głównie artykułów spożywczych (oprócz alkoholu i tytoniu), a stawka 6% - książek i gazet. Warto wiedzieć, że jeśli firma nie jest płatnikiem podatku VAT w Szwecji, to import należy zgłosić do Tullverket, czyli do szwedzkiego urzędu celnego. Jeśli chodzi o szwedzką taryfę celną, to wynosi ona od 0% do 20%, a kwota do zapłaty uzależniona jest od wartości przewożonego towaru.
FAQ
1. Czym jest folkbokföring?
Rejestr ludności (folkbokföring) to podstawowe narzędzie ewidencji ludności zamieszkałej w Szwecji. Rejestr zawiera informację o tym, kto mieszka w Szwecji, gdzie, jak długo, jaki jest jego stan cywilny itp.. Poprawna rejestracja ma znaczenie dla wielu szwedzkich praw i obowiązków, np. gdzie dana osoba ma płacić podatki.

2. Kogo dotyczy ograniczony, a kogo nieograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji?
Ograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji obejmuje zagraniczne osoby prawne. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie przychody pochodzące ze Szwecji. Z kolei, nieograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji obejmuje osoby, które na terenie kraju przebywają przez większość lub cały rok podatkowy. W takim przypadku, opodatkowaniu podlegają opodatkowaniu wszystkich przychodów, bez względu na to, czy pochodzą ze Szwecji, czy nie.

3. Kto w Szwecji może skorzystać z ulg podatkowych?
Szwedzkie ulgi podatkowe przeznaczone są dla osób, których dochód uzyskany w Szwecji przekracza 90% dochodu ogólnego.

4. Jakie są terminy złożenia deklaracji podatkowej w Szwecji?
Zagraniczne osoby prawne muszą złożyć deklarację najpóźniej 2 maja roku następującego po roku dochodowym. Osoba fizyczna zamieszkała za granicą składa deklarację podatkową najpóźniej 31 maja roku następującego po roku dochodowym.

5. Co to jest SINK?
SINK, a dokładniej statlig inkomstskatt för utomlands bosatta, to specjalny podatek dla nierezydentów, czyli emigrantów zarobkowych pracujących w Szwecji krócej niż 183 dni w roku. Obecnie stawka SINK to 25% i co ważne, nie przewiduje możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

6. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Szwecją jest aktualna?
Tak, ta umowa jest nadal aktualna. Dzięki niej Polacy pracujący w Szwecji unikają zapłaty podwójnego podatku w obu krajach.

7. Czym jest rezydencja podatkowa?
Rezydencja podatkowa to miejsce obowiązku podatkowego danej osoby. Jest ściśle powiązana z czasem przebywania na terenie danego kraju w ciągu roku oraz z centrum interesów gospodarczych i osobistych.

8. Co to jest Skatteverket?
Skatteverket to szwedzki urząd skarbowy.

9. Jakie są stawki VAT (moms) w Szwecji?
Stawki podatku VAT w Szwecji wynoszą: 25% (stawka dotycząca większości towarów i usług), 12% (np. dla artykułów żywnościowych) bądź 6% (dla książek, gazet, przewozu). Podatek ten rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej, którą można składać raz na miesiąc, raz na kwartał albo raz do roku (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).

10. Jakie są terminy płatności podatku VAT w Szwecji?
Termin płatności podatku VAT są różne: średnie przedsiębiorstwa - 26. dzień miesiąca, pozostałe - 12. dzień miesiąca.

11. Co to jest Arbetsgivaravgifter?
Arbetsgivaravgifter to szwedzki podatek pracodawcy. Obejmuje on podatek od zatrudnienia, składka emerytalna pracownika czy składki ubezpieczeniowe. Szwedzki podatek pracodawcy wyliczany jest od wypłaty brutto, a jego wysokość wynosi 31,42%.

12. Jak długo po opuszczeniu Szwecji zachowuję rezydencję podatkową w tym kraju?
Osoba, która mieszkała w Szwecji co najmniej dziesięć lat, po wyjeździe z kraju zachowuje rezydencję podatkową przez 5 lat.

13. Jaka jest stawka szwedzkiego podatku od osób prawnych?
Podatek od spółek w Szwecji (inaczej: od osób prawnych) wynosi 28 procent. Kwota tego podatku jest wyliczana na podstawie przewidywanego dochodu rocznego danego przedsiębiorstwa. Takich dochód szacuje się na początku roku, ale oczywiście można go korygować. Podatek od osób prawnych trzeba zapłacić do 12. dnia miesiąca - z wyłączeniem stycznia i sierpnia (wtedy do 17. dnia miesiąca).

14. Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w Szwecji?
Do rozliczenia podatkowego w Szwecji niezbędne będą poniższe dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz z danymi osobowymi,
- dokument Inkomstdeklaration 1 (deklaracja podatkowa wysyłana w kwietniu przez Skatteverket), - dokument „Bank account for tax refunds”,
zestawienie zarobków od pracodawcy/pracodawców,
- kopia umowy/umów o pracę,
- oryginał zaświadczenia potwierdzającego numer konta bankowego z wyszczególnieniem nazwy banku, adresu banku, numeru IBAN i SWIFT oraz z podpisem pracownika banku i pieczątką banku (zaświadczenie nie może być starsze niż 6 miesięcy),
- kopia dokumentu tożsamości,
- dokumenty potwierdzające koszty do odliczenia (bilety na prom czy samolot, faktury za paliwo, potwierdzenie opłat za mieszkanie, prąd, gaz).

15. Co to jest Personnummer?
Personnummer (odpowiednik polskiego numeru PESEL) to szwedzki numer personalny, który można uzyskać rejestrując się w Folkbokforingen.

16. Czy wjeżdżając do Szwecji muszę zapłacić cło za rzeczy osobiste?
Jeśli osoba wjeżdża na teren Szwecji z obszaru Unii Europejskiej, to nie opłaca ona cła za rzeczy przeznaczone do użytku osobistego.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi na artykuł "Szwecja podatki"


Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©